Hệ Điện Nhẹ ELV (Extra Low Voltage) trong một tòa nhà gồm các thành phần như:

    - Hệ thống truyền hình CATV/MATV
    - Hệ thống giám sát bằng hình ảnh CCTV
    - Hệ thống âm thanh địa chỉ PA
    - Hệ thống báo cháy Fire Alarm
    - Hệ thống cáp mạng
    - Hệ thống cáp điện thoại
    - Hệ thống giám sát tòa nhà BMS
    - Hệ thống cáp điều khiển Access Control

Ngoài giải pháp về cáp dành cho tòa nhà chúng tôi còn có các giải pháp về cáp dành cho nhà xưởng, tàu biển, giàn khoan, cáp điều khiển dùng trong công nghiệp...